پنج‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1388
جهان هولوگرافی

سنگی را در ظرف آب می اندازی، موجی ایجاد می کند، و سنگی متفاوت، موجی متفاوت و شیئی متفاوت، موجی دیگر ...

پس شکل موج تابع نوع، خصوصیات و ابعاد شیئی است که در آب انداختی ... پس موج همه اطلاعات شیئ را در خود دارد ... همه مشخصات را ...

چنان که اگر یک حس گر مناسب را برای مدت کافی در آب نگه داری تمام خصوصیات شیء را کشف می کند. حال اگر سه شیئ متفاوت را در آب بیندازی وآب را در یک لحظه منجمد کنی و از آن نور لیزر بگذرانی تصویر اشیا در آن سو ایجاد می شود.

حتی اگر یخ را خرد کنی کوچکترین خرده هاهم همه این اطلاعات را درخود دارند ... هر ذره نمونه ای از کل است ...

مگر نه این که همه چیز انرژی و انرژی همه چیز است؟ ...

و این یعنی همه چیز به نوعی موج است ...

پس در ظرف کیهان هم تو یک حسگر هستی که اطلاعات ذرات دیگر و اتفاقات جاری در کیهان از تو می گذرند. تو هر لحظه در معرض تمام وقایع جهان بوده ای و خواهی بود ...

همه جهان در تو جاری است ... همه ذرات جهان ... همه طبیعت ... همه افکار جهان ... همه حقیقت ... ذهن خدا ...

و تو تصمیم گرفته بودی که نشنوی !
برای سه روز آینده:

• فقط برای سه روز خود را در ظرف کیهان ببین که همه امواج کیهان از تو عبور می کند ... همه حقیقت ... همه آگاهی ...


منبع

این مطلب ادامه دارد...!